Algemene Voorwaarden

 1. Op deze pagina kunt u onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden. Dit zijn de standaard voorwaarden aangepast aan onze sector.

 2. De bestekken en prijsoffertes opgesteld door DM Design zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich gedurende de duurtijd van het bestek/offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt DM Design zich uitdrukkelijk het recht om haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden DM Design niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding lastens DM Design, noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van DM Design. DM Design verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de klant, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft DM Design hiervoor de nodige duiding aan de Klant.

 4. De koper dient de door DM Design opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De koper zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

 5. Alle facturen zijn contant of per overschrijving betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die DM Design, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 150,00 exclusief BTW en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

 8. Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de koper, blijven zij eigendom van DM Design. De volledige broncode van het project, inclusief de daarop rustende vermogensrechten, doch exclusief de morele rechten (divulgatierecht [recht tot bekendmaking], een paterniteitsrecht [erkenning van vaderschap] en een integriteitsrecht [eerbied voor het werk]), zal na algehele betaling van het project worden overgedragen van DM Design naar de koper, weliswaar onder de voorwaarden en beperkingen zoals hieronder nader omschreven. Morele rechten zijn onvervreemdbaar, zoals gestipuleerd in de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994.) DM Design zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. Onder volledige broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. Deze overdracht zal de koper in de mogelijkheid stellen nadien desgevallend de nodige aanpassingen door te voeren aan het project. Het is de koper echter verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële - of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming vanwege DM Design. Ook zal de koper de hem overgedragen broncode niet ten commerciële titel mogen aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het project in kwestie.

 9. Het is de klant in geen geval toegestaan de aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 11. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 12. DM Design neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke 'downtime' van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. DM Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). DM Design behoudt zich aldus het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. DM Design kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. DM Design verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. DM Design kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant.

 13. Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon en het resterend bedrag bij de oplevering of de voltooiing ervan.

 16. Bij niet-betaling conform de betalingsregeling vervalt in art. 14 en behoudt DM Design zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 18. DM Design staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van DM Design zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de koper schriftelijk gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na het verstrijken van deze termijn is DM Design niet meer gehouden aan deze clausule. Deze clausule komt eveneens te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt of heeft gewerkt. DM Design is niet aansprakelijk en zal tenslotte niet aangesproken kunnen worden door de koper indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de koper zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing ervan. De eventuele kosten die gepaard gaan met het opsporen van de gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de koper, zullen door DM Design verhaald worden op de koper.

 19. Online aankopen of bestellingen worden in niet terugbetaald aangezien sommige diensten binnen een werkdag aangeleverd worden en we afhankelijk zijn van onze leveranciers. In geval van terugbetaling, wordt maximaal 85% van het bedrag terugbetaald.